Vacature: Clientvertrouwenspersoon voor PSW in Roermond

VACATURENR lv-60683 (14-11-2017)

CLIËNTVERTROUWENSPERSOON


PSW

Werkveld: Gehandicaptenzorg
Soort vacature: Overige functies
Dienstverband: Bepaalde tijd (tijdelijk dienstverband)
Uren in de week: Het aantal uren is sterk afhankelijk van de mate waarin de vertrouwenspersoon wordt benaderd door cliënten, hun ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers.

De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) van PSW geeft bijstand en advies aan cliënten, hun ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers met betrekking tot vragen die voortkomen uit de ontvangen zorg, begeleiding of bejegening. De CVP stimuleert dialoog tussen cliënt (ouder en/of verwanten) en de betreffende teamleider, manager en anderen betrokken bij de zorg en begeleiding. Doel hiervan is het ondersteunen van de cliënt bij het kenbaar maken van zijn/haar onvrede, het oplossen hiervan en het bevorderen van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. De wezenlijke kern van de functie is een laagdrempelige, snelle, adequate en oplossingsgerichte benadering van de individuele onvrede, waarbij het cliëntenbelang richtinggevend is.

Indien de dialoog niet mogelijk is of niet tot het gewenste doel leidt, brengt de CVP de cliënt, ouders/verwanten of wettelijk vertegenwoordigers desgewenst in contact met de externe klachtenfunctionaris van PSW of ondersteunt de cliënt, ouders/verwanten of wettelijke vertegenwoordigers bij het formuleren van een klacht gericht naar de externe klachtencommissie.

Functieomschrijving
Positie in de organisatie:
 • De cliëntvertrouwenspersoon wordt PSW-breed ingezet.
 • De cliëntvertrouwenspersoon is geen lid van de klachtencommissie en geen medewerker van PSW.
 • De vertrouwenspersoon verricht de werkzaamheden zelfstandig en is inhoudelijk verantwoording schuldig aan de bestuurder.
 • De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hem/haar uit hoofde van deze functie bekend is geworden.

Taken van de cliëntvertrouwenspersoon:
 • Opvangen, adviseren en ondersteunen van cliënten, hun ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers bij onvrede en vragen die niet elders in de organisatie gesteld kunnen worden.
 • Vaststellen van de achtergrond ervan en achterhalen wat de cliënt met het uiten ervan wil bereiken; waar mogelijk bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing.
 • Desgewenst verlenen van bijstand in gesprekken tussen cliënten en medewerkers of bij een formele klachtenprocedure.
 • Voorlichting geven over de eigen functie, de externe klachtenfunctionaris en de klachtmogelijkheden (procedures).
 • Het registreren van werkzaamheden, met vermelding van resultaten en bevindingen.
 • Minimaal éénmaal per jaar (vóór 1 maart) een geanonimiseerd verslag uitbrengen over de werkzaamheden.
 • Minimaal éénmaal per jaar overleg voeren met functionarissen betrokken bij klachtenmanagement ten behoeve van advies, evaluatie en afstemming.
 • Het signaleren van trends in de klachten en eventuele structurele tekortkomingen in de zorg- en dienstverlening en advisering met betrekking tot relevant beleid.

Bevoegdheden:
De cliëntvertrouwenspersoon is bevoegd om:
 • gesprekken tussen betrokkenen te arrangeren;
 • relevante inlichtingen in te winnen bij personen die direct bij de klacht betrokken zijn, na toestemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger;
 • het management gevraagd en ongevraagd te adviseren over klachtenbeleid;
 • te bemiddelen tussen klager en aangeklaagde;
 • Interne en/of externe deskundigen in te schakelen.

Wij vragen
De cliëntvertrouwenspersoon is in staat zich in te leven in en aansluiting te vinden bij mensen met een beperking en hun omgeving, legt gemakkelijk contact met cliënten, ouders/verwanten en medewerkers; is onafhankelijk, integer en betrouwbaar. De CVP beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast is hij of zij in staat signalen van onvrede te verhelderen en te analyseren en tevens de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger te stimuleren met direct betrokkenen in gesprek te gaan. De CVP voldoet verder aan de volgende eisen:
 • heeft een academische opleiding en/of werk- en denkniveau;
 • heeft een open en onafhankelijke opstelling;
 • spreekt geen oordeel uit;
 • treedt op als procesbegeleider, niet als woordvoerder;
 • bevordert het herstel van de relaties en het vertrouwen;
 • gaat uit van de eigen zeggenschap van de cliënt / klager en de hulpverlener / aangeklaagde;
 • respecteert de wensen / doelen van de cliënt / klager;
 • treedt niet in de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder en de voor deze werkzame personen;
 • respecteert de privacy van degenen die bij de afhandeling van klachten betrokken zijn;
 • heeft bij voorkeur ervaring met soortgelijke werkzaamheden;
 • is bereid zich in het klachtrecht en de klachtenprocedure te verdiepen
 • woont in de regio Noord- of Midden-Limburg

Dienstverband
In eerste instantie vindt een aanstelling plaats voor één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt gestreefd naar verlenging van het dienstverband.

Werktijden
Dagdienst.

Salaris
De cliëntvertrouwenspersoon ontvangt een vergoeding op basis van declaratie van tijd en onkosten. Deze vergoeding wordt gebaseerd op FWG schaal 65. Het aantal uren is sterk afhankelijk van de mate waarin de vertrouwenspersoon wordt benaderd door cliënten, hun ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers.

Solliciteren
Organisatie PSW
Contactpersoon naam Sabine Janse, P&O adviseur
Contactpersoon functie Marc van Ooijen, bestuurder tel. 06-23607876
Sollicitatie link
Plaatsingsdatum 14/11/2017
Sluitingsdatum 04/12/2017


Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren
Meer info  www.psw.nl